Els huit motius que causen la nul·litat de l’ERO en RTVV segons la sentència del TSJ

Elpalleter300

Foto: García Poveda

Causes que motiven la nul·litat

Extracte de l’article fet per Rosa González, advocada del gabinet jurídic de FSC-CCOO. (article complet)

( 1) El Grup RTVV realment operava com ” grup patològic ” , és a dir , com a grup d’empreses a efectes laborals , de manera que els criteris de selecció van haver de ser únics per a tot el personal, amb independència de la seva adscripció a l’Ens Públic RTVV o les societats mercantils de ràdio o televisió , de tal manera que havent aplicat a l’Ens Públic que disposa la disposició addicional 20 ª ET respecte de la prioritat de permanència del personal fix que va accedir mitjançant un procediment selectiu que garantia els principis constitucionals d’igualtat , mèrit i capacitat , va haver de fer el mateix amb la resta d’empreses del Grup , ja que no hi ha cap raonament que empare decisions diferenciades .

( 2 ) RTVV no va aportar durant el període de consultes informació rellevant , tal com el llistat del nombre i classificació professional dels treballadors que anaven a ser afectats per l’expedient de regulació d’ocupació , desglossat per centres de treball , províncies i comunitats autònomes , al seu cas. Reflecteix la Sala cosa que CCOO va al · legar des del principi , respecte de l’afectació o no l’ERO a tots els centres de treball , qüestió àmpliament debatuda en la discussió competencial i és que tal exclusió es va ocultar a la representació dels treballadors durant el període de consultes .

(3 ) Va existir ocultació en extraure part de l’informe tècnic elaborat per Pricewaterhouse Coopers que va servir de base per a la reorganització plantejada .

( 4) No es va complir el que disposa l’art . 8 c) ET i no es va aportar el llistat de treballadors afectats ni tan sols una vegada iniciat el procés judicial , tot i haver requerit pel mateix Tribunal .

( 5) Els criteris de selecció es van modificar , sent diferents els que consten en la decisió final i els plantejats en la negociació , no havent-se donat explicació raonable alguna als factors diferenciats en funció de l’adscripció a l’Ens o les societats mercantils , ja que a tot el Grup , tant per disposicions legals com convencionals , la fixesa s’adquireix únicament i exclusivament superant les corresponents proves selectives .

Donat el caràcter de grup patològic de RTVV , es trenca l’objectivitat , ja que si el primer criteri per a resultar afectat per l’acomiadament era l’adscripció al lloc de treball , n’hi havia prou amb assignar a conveniència a uns o altres treballadors perquè aquests quedaren inclosos o exclosos de l’acomiadament .

( 6) Es van produir alteracions en els llistats d’afectats després de la baremació realitzada per les comissions creades a aquest efecte , en què es va excloure qualsevol presència de la representació legal dels treballadors , aplicant criteris diferents als adoptats per la pròpia empresa en la seua decisió final , de manera que es va desafectar a set persones que estaven afectades inicialment i amb posterioritat es va tornar a afectar , es va desafectar a huit treballadors per considerar que eren ” les veus de la ràdio” i a altres tants per valoració ” càrregues familiars ” . Entén la Sala que hi va haver una evident i clara alteració dels llistats i dels propis criteris de designació precedentment delimitats i aprovats , passant a aplicar altres diferents. Això va suposar que es produira un tracte discriminatori , vulnerador del principi d’ igualtat de l’art . 14 CE , que s’incardina dins dels drets fonamentals , ja que idèntics paràmetres no van ser aplicats al personal que va ser acomiadat amb anterioritat, al haverse produït les sortides escalonadament .

( 7) Desafectar finalment a 186 persones d’entre les últimes gairebé 400 que el cessament efectiu es produïa a finals d’agost . Acull també la Sala les al · legacions de CCOO sobre aquest particular ja que, fins i tot suposant una millora en excloure de l’ acomiadament a un nombre significatiu de treballadors , s’obvia que igual dret haurien hagut aquells que ja no hi són, per un “simple criteri temporal al ordre de la data efectiva de la baixa ( … ) el que va determinar en la pràctica que no tingueren cap opció de poder competir amb els posteriorment exclosos de la mesura d’acomiadament col · lectiu ” , fet que vulnera igualment el principi d’igualtat .

( 8 ) La conducta omissiva en l’aportació de la documentació mínima produir desinformació a la bancada social , privant a aquests del contingut legalment exigible , venint emmarcada la conducta empresarial cap a l’obtenció d’un resultat predeterminat marcat per l’informe de PwC , que contenia unes reduccions de personal que s’han mostrat inadequades , el que dóna suport a la percepció que els termes de l’ acomiadament col · lectiu es trobaven tancats d’abans. Todo això qüestiona la bona fe que ha de presidir la negociació .

Mes informació (videos):

Conclusions de Rafael Navarro. Fiscal

Conclusions de Rosa Gonzáles. CCOO

Conclusions de Jacinto Morano. CGT

Conclusionsde Rafael Martínez. Intersindical Valenciana

Conclusions de Salvador Marco. UGT

Compartir

Deja un comentario