Els huit motius que causen la nul·litat de l’ERO en RTVV segons la sentència del TSJ

Elpalleter300

Foto: García Poveda

Causes que motiven la nul·litat

Extracte de l’article fet per Rosa González, advocada del gabinet jurídic de FSC-CCOO. (article complet)

( 1) El Grup RTVV realment operava com ” grup patològic ” , és a dir , com a grup d’empreses a efectes laborals , de manera que els criteris de selecció van haver de ser únics per a tot el personal, amb independència de la seva adscripció a l’Ens Públic RTVV o les societats mercantils de ràdio o televisió , de tal manera que havent aplicat a l’Ens Públic que disposa la disposició addicional 20 ª ET respecte de la prioritat de permanència del personal fix que va accedir mitjançant un procediment selectiu que garantia els principis constitucionals d’igualtat , mèrit i capacitat , va haver de fer el mateix amb la resta d’empreses del Grup , ja que no hi ha cap raonament que empare decisions diferenciades .

( 2 ) RTVV no va aportar durant el període de consultes informació rellevant , tal com el llistat del nombre i classificació professional dels treballadors que anaven a ser afectats per l’expedient de regulació d’ocupació , desglossat per centres de treball , províncies i comunitats autònomes , al seu cas. Reflecteix la Sala cosa que CCOO va al · legar des del principi , respecte de l’afectació o no l’ERO a tots els centres de treball , qüestió àmpliament debatuda en la discussió competencial i és que tal exclusió es va ocultar a la representació dels treballadors durant el període de consultes .

(3 ) Va existir ocultació en extraure part de l’informe tècnic elaborat per Pricewaterhouse Coopers que va servir de base per a la reorganització plantejada .

( 4) No es va complir el que disposa l’art . 8 c) ET i no es va aportar el llistat de treballadors afectats ni tan sols una vegada iniciat el procés judicial , tot i haver requerit pel mateix Tribunal .

( 5) Els criteris de selecció es van modificar , sent diferents els que consten en la decisió final i els plantejats en la negociació , no havent-se donat explicació raonable alguna als factors diferenciats en funció de l’adscripció a l’Ens o les societats mercantils , ja que a tot el Grup , tant per disposicions legals com convencionals , la fixesa s’adquireix únicament i exclusivament superant les corresponents proves selectives .

Donat el caràcter de grup patològic de RTVV , es trenca l’objectivitat , ja que si el primer criteri per a resultar afectat per l’acomiadament era l’adscripció al lloc de treball , n’hi havia prou amb assignar a conveniència a uns o altres treballadors perquè aquests quedaren inclosos o exclosos de l’acomiadament .

( 6) Es van produir alteracions en els llistats d’afectats després de la baremació realitzada per les comissions creades a aquest efecte , en què es va excloure qualsevol presència de la representació legal dels treballadors , aplicant criteris diferents als adoptats per la pròpia empresa en la seua decisió final , de manera que es va desafectar a set persones que estaven afectades inicialment i amb posterioritat es va tornar a afectar , es va desafectar a huit treballadors per considerar que eren ” les veus de la ràdio” i a altres tants per valoració ” càrregues familiars ” . Entén la Sala que hi va haver una evident i clara alteració dels llistats i dels propis criteris de designació precedentment delimitats i aprovats , passant a aplicar altres diferents. Això va suposar que es produira un tracte discriminatori , vulnerador del principi d’ igualtat de l’art . 14 CE , que s’incardina dins dels drets fonamentals , ja que idèntics paràmetres no van ser aplicats al personal que va ser acomiadat amb anterioritat, al haverse produït les sortides escalonadament .

( 7) Desafectar finalment a 186 persones d’entre les últimes gairebé 400 que el cessament efectiu es produïa a finals d’agost . Acull també la Sala les al · legacions de CCOO sobre aquest particular ja que, fins i tot suposant una millora en excloure de l’ acomiadament a un nombre significatiu de treballadors , s’obvia que igual dret haurien hagut aquells que ja no hi són, per un “simple criteri temporal al ordre de la data efectiva de la baixa ( … ) el que va determinar en la pràctica que no tingueren cap opció de poder competir amb els posteriorment exclosos de la mesura d’acomiadament col · lectiu ” , fet que vulnera igualment el principi d’igualtat .

( 8 ) La conducta omissiva en l’aportació de la documentació mínima produir desinformació a la bancada social , privant a aquests del contingut legalment exigible , venint emmarcada la conducta empresarial cap a l’obtenció d’un resultat predeterminat marcat per l’informe de PwC , que contenia unes reduccions de personal que s’han mostrat inadequades , el que dóna suport a la percepció que els termes de l’ acomiadament col · lectiu es trobaven tancats d’abans. Todo això qüestiona la bona fe que ha de presidir la negociació .

Mes informació (videos):

Conclusions de Rafael Navarro. Fiscal

Conclusions de Rosa Gonzáles. CCOO

Conclusions de Jacinto Morano. CGT

Conclusionsde Rafael Martínez. Intersindical Valenciana

Conclusions de Salvador Marco. UGT

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>